Historisch Goud verbindt, innoveert, geeft getuigenis van het verleden en is gastheer bij de ontdekkingstocht in het verleden.

Dit zijn wij

Historisch Goud is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Heerlen. Binnen Historisch Goud zijn twee culturele instellingen actief op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Het betreft de historische musea – Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum Heerlen. Historisch Goud heeft als doel het ‘goud’ dat zij beheert in de vorm van museale collecties, een kasteel en een archeologische opgraving op aansprekende wijze met elkaar te verbinden, te presenteren en te exploiteren.

Historisch Goud staat voor 2000 jaar geschiedenis!

Missie

‘Historisch Goud is het kennisinstituut dat op een publieksgerichte wijze rentmeesterschap uitoefent over de bij haar in beheer gestelde collecties van Kasteel Hoensbroek en Thermenmuseum Heerlen’

De voornaamste kernbegrippen die Historisch Goud hanteert bij het uitdragen van de missie zijn:

  • Kennisinstituut: efficiënt samenwerken, innoveren en professionaliteit;
  • Rentmeesterschap: rekenschap geven van ons zijn en handelen, getuigen van het verleden, authentiek zijn;
  • Publieksgericht: het ontdekken en beleven van de geschiedenis van de regio, de aantrekkelijke presentatie daarvan, de bezoekers van onze musea en archief het gevoel geven dat ze welkom zijn.

Visie

Om onze missie te kunnen vervullen zijn vijf kernbegrippen leidend: samenwerking, innovatie, professionaliteit, hostmanship en cultural governance. We gaan tevens uit van synergie in de bedrijfsvoering en in de inhoud (innovatie).

Samenwerking

Historisch Goud gaat uit van het bevorderen van de intensieve samenwerking tussen de organisatieonderdelen onderling en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe kennisinstituten en instellingen.

Innovatie

Historisch Goud is een vernieuwend (kennis)instituut dat zijn culturele kapitaal maximaal benut. Door instituut-overschrijdend te werk te gaan binnen een duidelijke organisatorische structuur wordt de denkkracht van de medewerkers gestimuleerd en kennisontwikkeling bevorderd. De synergie in inhouddie dit oplevert, resulteert in vernieuwende producten voor een breed publiek.

Professioneel

Historisch Goud kenmerkt zich door een professionele, zakelijke houding en is een betrouwbare partner. De medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en werken in een veilige omgeving. Historisch Goud kenmerkt zich door een moderne, zakelijke opstelling en een effectieve bedrijfsvoering.

Hostmanship

Historisch Goud gaat uit van excellente dienstverlening en streeft ‘de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn’ na. Dit biedt mogelijkheden om invulling te geven aan de identiteit van het historische bedrijf en om de dienstverlening verder te professionaliseren.

Cultural Governance

Onder cultural governance verstaat Historisch Goud: goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector. Cultural governance maakt het mogelijk om helder onderscheid te maken tussen de taken en bevoegdheden van directie, bestuur en/of raad van toezicht.

Back to top