Visie

Historisch Goud

Om onze missie te kunnen vervullen zijn vijf kernbegrippen leidend: samenwerking, innovatie, professionaliteit, hostmanship en cultural governance. We gaan tevens uit van synergie in de bedrijfsvoering en in de inhoud (innovatie).

Samenwerking

Historisch Goud gaat uit van het bevorderen van de intensieve samenwerking tussen de organisatieonderdelen onderling en het aangaan van samenwerkingsverbanden met externe kennisinstituten en instellingen.

 

Innovatie

Historisch Goud is een vernieuwend (kennis)instituut dat zijn culturele kapitaal maximaal benut. Door instituut-overschrijdend te werk te gaan binnen een duidelijke organisatorische structuur wordt de denkkracht van de medewerkers gestimuleerd en kennisontwikkeling bevorderd. De synergie in inhouddie dit oplevert, resulteert in vernieuwende producten voor een breed publiek.

 

Professioneel

Historisch Goud kenmerkt zich door een professionele, zakelijke houding en is een betrouwbare partner. De medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en werken in een veilige omgeving. Historisch Goud kenmerkt zich door een moderne, zakelijke opstelling en een effectieve bedrijfsvoering.

 

Hostmanship

Historisch Goud gaat uit van excellente dienstverlening en streeft ‘de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn’ na. Dit biedt  mogelijkheden om invulling te geven aan de identiteit van het historische bedrijf en om de dienstverlening verder te professionaliseren.

 

Cultural Governance

Onder cultural governance verstaat Historisch Goud: goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector. Cultural governance maakt het mogelijk om helder onderscheid te maken tussen de taken en bevoegdheden van directie, bestuur en/of raad van toezicht.